Regulamin

Regulamin zakupów w serwisie AtrakcyjnaTeneryfa.pl

Data wejścia w życie: 01.07.2020

1. Informacje ogólne

1.1 Niniejsze warunki sprzedaży mają zastosowanie do każdego Kuponu zakupionego od AtrakcyjnaTeneryfa.pl.

1.2 AtrakcyjnaTeneryfa.pl oznacza Atrakcyjna Teneryfa Marcin Jasiński, firmę zarejestrowaną w Hiszpanii z siedzibą pod adresem: Avenida Constitucion 31/ 2F Adeje 38670, Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie. AtrakcyjnaTeneryfa.pl jest zarejestrowana w Consejeria de Turismo, Cultura y Deportes, Direccion General de Ordenacion y Promocion Turistica, Gobierno de Canarias; IT: I-0003450.1, NIF: Y3596599B.

1.3 Kupon oznacza instrument, w formie fizycznej lub elektronicznej, uprawniający posiadacza kuponu (zwanego dalej „Posiadaczem Kuponu”) do: zrealizowania Kuponu natychmiast, albo w terminie wskazanym na Kuponie (zwanym dalej „terminem realizacji”).

1.4 AtrakcyjnaTeneryfa.pl sprzedaje Kupony w wersji elektronicznej lub w formie fizycznej dostarcza je bezpośrednio dla Klienta. AtrakcyjnaTeneryfa.pl nie prowadzi realizacji ofert zakupionych ze swojej oferty. AtrakcyjnaTeneryfa.pl zajmuje się jedynie sprzedażą i dostawą Kuponów. Realizacją kuponów zajmują się Organy Partnerskie.

1.5 Niniejsze Warunki sprzedaży zostały zaktualizowane w dniu 01.06.2018. AtrakcyjnaTeneryfa.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych Warunków sprzedaży w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków sprzedaży zostaną opublikowane on-line. Wersją obowiązującą dla Klienta jest wyłącznie ta wersja Warunków sprzedaży, na którą Klient wyraził zgodę podczas zakupu Kuponu.

2. Nabycie Kuponu

2.1 Kupon mogą nabyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia. Podczas dokonywania zakupu należy wypełnić formularz zamówienia, oraz opłacić pełną kwotę kuponu lub dokonać wpłaty zaliczki podanej w końcowym etapie zamówienia.

2.2 Kliknięcie przycisku „Zarezerwuj teraz” spowoduje wysłanie zamówienia do AtrakcyjnaTeneryfa.pl. Transakcja zostanie jednak pomyślnie ukończona dopiero w momencie otrzymania od AtrakcyjnaTeneryfa.pl wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia Klienta.

2.3 Minimalny czas na nabycie Kuponu to 24 godziny przed realizacją usługi.

2.4 AtrakcyjnaTeneryfa.pl wyraźnie zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia Klienta w przypadku gdy zamówienie nie jest możliwe do zrealizowania (np. w przypadku braku wolnych miejsc, złych warunków pogodowych czy krótkiego czasu na zrealizowanie zamówienia).

2.5 Ponadto nawet jeśli AtrakcyjnaTeneryfa.pl przyjął ofertę, może odstąpić od umowy w dowolnym momencie w przypadku wystąpienia zasadnych podejrzeń, iż Klient dopuścił się lub może dopuszczać się oszustwa wobec AtrakcyjnaTeneryfa.pl, osoby trzeciej stowarzyszonej z AtrakcyjnaTeneryfa.pl lub wobec Partnera.

2.6 W przypadku nie zrealizowania zamówienia spowodowanego z przyczyn podanych w punkcie 2.4. AtrakcyjnaTeneryfa.pl zobowiązuję się do zwrotu pełnej opłaconej kwoty.

3. Realizacja Kuponu

3.1 O ile nie określono wyraźnie inaczej:
1. Kupon można zrealizować tylko jeden raz;
2. Kupon można zrealizować wyłącznie u Partnera wskazanego na Kuponie;
3. Kupon jest ważny tylko dla osób wymienionych na Kuponie; oraz
4. podczas realizacji Kuponu u Partnera należy postępować zgodnie z instrukcjami powiązanymi z Kuponem.

3.2 W celu realizacji Kuponu należy przedstawić go Partnerowi w terminie realizacji. Kupon niezrealizowany w terminie automatycznie wygasa. Kuponu, którego ważność wygasła, nie można zrealizować, a Posiadaczowi Kuponu nie przysługuje z tego tytułu zwrot kosztów lub odszkodowanie.

3.3 Kupony można zrealizować tylko w całości. Nie podlegają one realizacji częściowej lub stopniowej. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Kupon realizowany u Partnera zostanie wymieniony na towar/usługi o wartości mniejszej niż pierwotna (bez zniżki) wartość oferty AtrakcyjnaTeneryfa.pl, nie będą Państwo uprawnieni do kredytu, zwrotu gotówki lub nowego Kuponu z tytułu różnicy między pierwotną (bez zniżki) wartością a wartością towarów/usług, na które wymieniono Kupon.

3.4 AtrakcyjnaTeneryfa.pl pobiera zaliczkę w imieniu Partnera, za rezerwację lub inne koszty powiązane z zakupem lub realizacją Kuponu. Wszelkie tego typu koszty są przedstawione Państwu na stronach poszczególnych usług.

3.5 Jeśli z powodu nieprzewidzianych okoliczności Partner nie będzie w stanie dostarczyć usługi oferowanej przez AtrakcyjnaTeneryfa.pl zgodnie z opisem, AtrakcyjnaTeneryfa.pl niezwłocznie powiadomi Państwa o tym fakcie pocztą elektroniczną lub telefoniczną. AtrakcyjnaTeneryfa.pl zaproponuje Państwu nowy Kupon dający porównywalne korzyści (jeśli taki Kupon będzie dostępny) lub całkowity zwrot kosztów Kuponu.

3.6 Jeśli Klient zrezygnował z wykorzystania Kuponu, a anulowanie nastąpiło w ciągu 48 godzin lub mniej przed terminem realizacji, będzie on zobowiązany do zapłaty 50% całkowitej ceny usługi, zgodnie z regulaminem handlowym agentów turystycznych w Hiszpanii, z dnia 25 lutego. 1953.

4. Wykorzystanie Kuponu

4.1 Kupon można nabyć wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku (przy czym Kupon można przekazać innej osobie do jej osobistego, niekomercyjnego użytku).

4.2 Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za Kupon. Ani AtrakcyjnaTeneryfa.pl, ani Partner nie odpowiadają za zgubione lub skradzione Kupony lub za odzyskiwanie numerów ofert lub kodów zabezpieczających.

4.3 Zobowiązują się Państwo nie podawać fałszywych danych, w tym fałszywych nazwisk, danych adresowych lub danych kontaktowych, lub szczegółów dotyczących płatności; zobowiązują się Państwo również do niepodejmowania żadnych sprzecznych z prawem działań dotyczących nabycia lub wykorzystania Kuponu, jak również do niedopuszczania podejmowania takich działań przez inne osoby.

4.4 Wszelkie próby realizacji Kuponu sprzeczne z Warunkami sprzedaży mogą doprowadzić do unieważnienia Kuponu, wedle uznania AtrakcyjnaTeneryfa.pl.

4.5 Zabrania się powielania Kuponów.

4.6 Zabrania się profesjonalnego handlu Kuponami.

5. Anulowanie (i wyjątki), zwrot pieniędzy i problemy

5.1 Mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia pocztą elektroniczną. Niemniej jednak odstępując od realizacji Kuponu 48 godzin lub mniej przed
zamówionym terminem usługi. Zobowiązują się Państwo do zapłaty 50% całkowitej ceny usługi, zgodnie z regulaminem handlowym agentów turystycznych w Hiszpanii, z dnia 25 lutego. 1953.

5.2 Prawo odstąpienia od umowy zakupu Kuponu może być zrealizowane w następujący sposób:
1. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza w dziale kontakt
2. poprzez kontakt e-mail
3. poprzez kontakt telefoniczny

5.3 Jeśli odstąpią Państwo od umowy zakupu Kuponu zgodnie z punktem 5.1, AtrakcyjnaTeneryfa.pl zwróci wartość wszystkich płatności dokonanych w ramach zakupu w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia AtrakcyjnaTeneryfa.pl o odstąpieniu od umowy.

5.4 Jeśli bez własnej winy nie zdołali Państwo zrealizować Kuponu u Partnera w ustalonym terminie, może przysługiwać Państwu zmiana terminu lub zwrot pieniędzy. W celu otrzymania takiego zwrotu należy udowodnić jednoznacznie z Partnerem, iż brak możliwości realizacji Kuponu nie powstał z Państwa winy.

5.5 Jeśli zrealizowali Państwo Kupon, ale Partner nie dostarczył usługi zgodnie z zamówieniem, lub jeśli mają Państwo zastrzeżenia dotyczące dostarczenia usługi Partnera, roszczenia należy wystosować bezpośrednio do Partnera. Dzieje się tak, ponieważ to Partner, a nie AtrakcyjnaTeneryfa.pl, jest odpowiedzialny za dostarczenie usługi. AtrakcyjnaTeneryfa.pl zajmuje się jedynie sprzedażą i dostarczaniem Kuponów. Jeśli jednak nie zdołają Państwo dojść z Partnerem do porozumienia w sprawie wniesionych przez Państwa zastrzeżeń,
AtrakcyjnaTeneryfa.pl może, na Państwa wniosek, pomóc rozwiązać zaistniały między Państwem a Partnerem spór.

5.6 W braku odmiennego oświadczenia, złożonego AtrakcyjnaTeneryfa.pl w sposób wyraźny, wszelkie zwroty gotówki zostaną zrealizowane za pośrednictwem pierwotnej metody płatności. Jeśli pierwotna metoda płatności została anulowana, wygasła lub uległa innej zmianie, prosimy niezwłocznie poinformować o tym AtrakcyjnaTeneryfa.pl. Jeśli nie złożą Państwo stosownego oświadczenia, a zwrot zostanie zrealizowany przy wykorzystaniu pierwotnej metody płatności, celem uzyskania zwrotu może zaistnieć konieczność kontaktu z bankiem lub dostawcą usług płatniczych. AtrakcyjnaTeneryfa.pl nie zrealizuje więcej niż jednego zwrotu pieniędzy.

5.7 Zwrot można odrzucić w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Jeśli zwrot nie zostanie odrzucony w terminie 30 dni, będzie stanowić pełne i ostateczne zaspokojenie wszelkich roszczeń wobec AtrakcyjnaTeneryfa.pl dotyczących Kuponu, wynikających z niego lub z nim związanych.

6. Odpowiedzialność za usługę Partnera

6.1 Należy zwrócić uwagę, że to Partner, a nie AtrakcyjnaTeneryfa.pl , jest:
1. realizatorem usługi;
2. stroną, która zawiera umowę z Posiadaczem Kuponu w przypadku jego realizacji; oraz
3. wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie Posiadaczowi Kuponu usługi oraz za samą usługę.

7. Standardy świadczenia usług i odpowiedzialność AtrakcyjnaTeneryfa.pl

7.1 AtrakcyjnaTeneryfa.pl oświadcza, że:
1. dołoży wszelkich starań, aby wykonać swoje zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków sprzedaży;
2. Kupony są zadowalającej jakości i przydatne do celu, dla którego zostały stworzone; oraz
3. nie naruszy wymogów uczciwości i profesjonalnej staranności w zakresie świadczonych przez siebie usług.

7.2 AtrakcyjnaTeneryfa.pl nie gwarantuje kompletności, użyteczności lub zgodności z prawem usługi Partnera. AtrakcyjnaTeneryfa.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, użyteczność lub inne cechy przedmiotów objętych usługą Partnera.

7.3 AtrakcyjnaTeneryfa.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie obowiązku wynikającego z niniejszych Warunków sprzedaży, jeśli spełnienie danego obowiązku zostało uniemożliwione lub utrudnione z przyczyn od niej niezależnych.

8. Portal AtrakcyjnaTeneryfa.pl

8.1 Portal AtrakcyjnaTeneryfa.pl (zwany dalej „Portalem”) oznacza stronę internetową, elektroniczne formy komunikacji lub usługi, lub dowolną lokalizację, w której można nabyć Kupon od AtrakcyjnaTeneryfa.pl. Portal, na którym AtrakcyjnaTeneryfa.pl oferuje Kupony, jest własnością AtrakcyjnaTeneryfa.pl.

9. Postanowienia różne

9.1 Jeśli naruszą Państwo niniejsze Warunki sprzedaży, a AtrakcyjnaTeneryfa.pl nie podejmie przeciwko Państwu żadnych działań, nie oznacza to, że AtrakcyjnaTeneryfa.pl zrzeka się praw i środków prawnych mających związek z danym naruszeniem. AtrakcyjnaTeneryfa.pl zachowuje prawo do podjęcia działań lub realizacji praw lub środków prawnych z tytułu danego naruszenia lub w związku z jakimkolwiek naruszeniem obowiązków wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży.

9.2 O ile wyraźnie nie określono w niniejszych Warunkach sprzedaży, wszelkie oświadczenia między stronami muszą zostać złożone w formie pisemnej i dostarczone pocztą elektroniczną (z wyjątkiem oświadczenia wysłanego do AtrakcyjnaTeneryfa.pl w związku z podjęciem kroków prawnych) lub opłaconą przez nadawcę przesyłką pocztową. AtrakcyjnaTeneryfa.pl będzie wysyłać wszelkie oświadczenia na adres podany podczas złożenia zamówienia na AtrakcyjnaTeneryfa.pl.

9.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, fakt ten pozostaje bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży, które zostały uznane za nieważne lub niewykonalne, zostaną zastąpione przez takie ważne i wykonalne postanowienia, które zapewnią osiągnięcie rezultatu ekonomicznego najbardziej zbliżonego do tego, który przewidywały.